Τομεισ Ενασχολησησ

Η Εταιρία - Ελένη Γ. Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Β. Φίλιας και Συνεργάτες - σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο - Π. Δ. Θεοδωρίδης - Ε. Γ. Παπακωνσταντίνου - προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή), Εμποροβιομηχανικά Σήματα και Σήματα Υπηρεσιών (Εθνικά, Κοινοτικά και Διεθνή), Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητος, Βιομηχανικά Σχέδια, Domain Names, Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και Φάρμακα.

Εκτός από την επιμέλεια της καταθέσεως και παρακολουθήσεως της διατηρήσεως σε ισχύ όλων των παραπάνω, το πεπειραμένο προσωπικό του Γραφείου προσφέρει την απαιτούμενη νομική υποστήριξη τόσο στα Διοικητικά όσο και στα Πολιτικά Δικαστήρια όλων των βαθμών, εκπροσωπώντας τους πελάτες του σε περιπτώσεις προσβολής των δικαιωμάτων τους επί των τίτλων Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους και σε θέματα Αθεμίτου Ανταγωνισμού, Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright), Παροχής Αδειών Χρήσεως, Διαδικασιών παρακολούθησης διακίνησης παραποιημένων εμπορευμάτων μέσω των Τελωνείων κοκ.

Με την πείρα που έχει αποκτήσει το Γραφείο μέσω της εξειδίκευσης και της συστηματικής του ενασχόλησης με την Διανοητική Ιδιοκτησία σε χρονικό διάστημα που αγγίζει τον αιώνα, είναι σε θέση να παρέχει έγκυρες συμβουλές στους πελάτες του και είναι πάντοτε σε θέση να τους συνδράμει στην κατάρτιση παντός είδους συμβάσεων που άπτονται του αντικειμένου του.

Ειδικότερα οι τομείς ενασχόλησής του γραφείου μας είναι:

1.  ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣITΕΧΝΙΑΣ (PATENTS) – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (UTILITY MODELS) – BIOMHΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (DESIGNS)

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει εκτενή δράση στην κατάθεση και την παρακολούθηση αιτήσεων για τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, καθώς και για την κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, καλύπτοντα όλους τους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς. Τρεις από τους συνεργάτες δικηγόρους μας ειδικεύονται σε θέματα ένδικων μέσων σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους της εταιρείας από την αρχική απόφαση για το εάν θα πρέπει να κινηθεί ο πελάτης μας δικαστικά, καθώς και σε όλα τα περαιτέρω βήματα ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 1997, όπου η Ελλάδα ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις του Διακανονισμού της Χάγης σχετικά με τη Διεθνή Κατάθεση Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων, το γραφείο μας ασχολείται συστηματικά με την κατάθεση και τη φροντίδα ανανέωσης βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα, καθώς και με την παροχή νομικών συμβουλών για σχετικά ένδικα μέσα.

2.  ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (TRADEMARKS – SERVICE MARKS)

Στην εταιρεία μας λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα που ασχολείται με τη διαδικασία καταχώρησης σημάτων, το οποίο απαρτίζεται από έναν εταίρο και πέντε έμπειρους δικηγόρους ειδικά εκπαιδευμένους στον τομέα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καθώς και από πενταμελές βοηθητικό προσωπικό (paralegals) πλήρους απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα. Το γραφείο μας έχει αναλάβει τη διαδικασία χιλιάδων αιτήσεων για την καταχώρηση σημάτων, εκπροσωπώντας πλήθος εντολέων και στις σχετικές τριτανακοπές και αιτήσεις διαγραφής. Κατά την πολυετή δράσης μας, είχαμε την τιμή ν’ αναλάβουμε την καταχώρηση πολλών σημάτων στην Ελλάδα, βάσει της Συνθήκης των Παρισίων (18 Αυγούστου 1924), τα οποία έχουν πλέον καταστεί σήματα φήμης. Παράλληλα, παρακολουθούμε συστηματικά το επίσημο Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας το οποίο δημοσιεύεται μηνιαίως από το Γραφείο Σημάτων, ενημερώνοντας αντίστοιχα τους πελάτες μας. Σε περιπτώσεις που εντοπιστούν καταχωρήσεις σημάτων οι οποίες πιθανώς προσβάλλουν προγενέστερα δικαιώματά των εντολέων μας, προσφέρουμε τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και την αντίστοιχη νομική εκπροσώπηση. 

3.  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (COPYRIGHT)

Το γραφείο μας παρέχει συχνά γνωμοδοτήσεις στους πελάτες μας σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα έργα τους, την ορθή χρήση των συμβόλων και δηλώσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και για όλες τις άλλες πτυχές που σχετίζονται με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και των ένδικων μέσων. Αν και η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει την ύπαρξη εθνικού μητρώου πνευματικής ιδιοκτησίας, υπάρχουν ωστόσο διάφοροι άλλοι διαθέσιμοι μηχανισμοί για την προστασία της. Η εταιρεία μας παρέχει επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σύναψη συμφωνιών μεταβίβασης πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακολουθώντας στενά όλες τις νομικές εξελίξεις στον τομέα του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι συνεργάτες μας συμμετέχουν ενεργά σε σχετικά συνέδρια και εκδηλώσεις.

4. ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES)

Ήδη από το 1999, όπου η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θέσπισε οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης ονομάτων χώρου στην Ελλάδα, το γραφείο μας συμβουλεύει τους πελάτες μας για τις όποιες αλλαγές τυχόν προκύπτουν στο σχετικό νομικό πλαίσιο και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση καταχωρήσεων και ανανεώσεων παντός τύπου ονομάτων χώρου. Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει άκρως επιτυχή δράση στη διαδικασία αιτήσεων διαγραφής και άλλων δικαστικών μέτρων σε σημαντικές υποθέσεις διενέξεων σχετικά με ονόματα χώρου, ενώ παράλληλα ενημερωνόμαστε συστηματικά για όλες τις εξελίξεις σε θέματα domain names με κατάληξη .eu, ώστε να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας για τέτοιου τύπου υποθέσεις και να διαχειριζόμαστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

5. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Δεδομένου ότι πολλοί εκ των συνεργατών μας είναι δικηγόροι με δικαίωμα παράστασης στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, η εταιρεία μας προσφέρει πέρα από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων και τη δυνατότητα εκπροσώπησης των εντολέων μας σε σχετικές δικαστικές υποθέσεις, καθώς και σε υποθέσεις τελωνειακών θεμάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού, πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας εμπορικού απορρήτου και αδειοδοτήσεων. Κατά την πολύχρονη εμπειρία μας έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εκπροσώπηση δικαιούχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων σε πολυάριθμες δικαστικές υποθέσεις, ενώ οι συνεργάτες δικηγόροι μας επίσης έχουν μεγάλη εξοικείωση στη σύνταξη σχετικών συμφωνιών αδειοδοτήσεων, καθώς και στην καταχώρησή τους στις αρμόδιες Αρχές.

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ (TRADEMARK MAINTENANCE) – ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (PATENT ANNUITIES)

Η εταιρεία μας παρέχει αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες διαχείρισης και ανανέωσης σημάτων καθώς και πληρωμής τελών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αποστέλλοντας σχετικές υπενθυμίσεις για τις επικείμενες ανανεώσεις και πληρωμές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος έκπτωσης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας λόγω μη πληρωμής των σχετικών τελών, το γραφείο μας αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στους δικαιούχους πελάτες μας, ακόμα και εάν δεν μας έχει ανατεθεί η φροντίδα για τις σχετικές πληρωμές.

7. ΕΡΕΥΝΕΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ

Στην εταιρεία μας λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα με εξειδίκευση στις έρευνες σημάτων (trademarks), συμπεριλαμβανομένων Κοινοτικών και Διεθνών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patents) και βιομηχανικών σχεδίων (designs). Το τμήμα μας διενεργεί έρευνες και εκτιμά τα αποτελέσματά τους, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο ως προς το παραδεκτό της κατάθεσης των προτεινόμενων σημάτων, όσο και για τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με την επιλογή του εκάστοτε σήματος.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (CUSTOMS MONITORING)

Η εταιρεία μας διαθέτει εκτενή εμπειρία στην καταχώρηση δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας με τις Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, καθώς και στις διαδικασίες τελωνειακών παρεμβάσεων. Μια τριμελής ομάδα άρτια καταρτισμένων και έμπειρων δικηγόρων ασχολείται με όλες τις πτυχές αυτών των διαδικασιών ενώπιον των εθνικών Τελωνειακών Αρχών, από την αρχική επαφή με εκείνες έως και την εκπροσώπηση των εντολέων μας στα αρμόδια δικαστήρια σε υποθέσεις παράνομων προϊόντων τα οποία προσβάλουν τα εν λόγω δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

9. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ιδιαίτερη υψηλής ποιότητας σε όλο το φάσμα του δικαίου Βιομηχανικής και Διανοητικής ιδιοκτησίας, σε θέματα συμβάσεων Δικαιόχρησης (Franchising), Διανομής (Distribution) και Αδειοδοτήσεων (Licensing), καθώς και στους τομείς της Διαφήμισης, του Marketing και του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών.

10. ΔΙΚΑΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Τα τελευταία χρόνια επεκτείναμε τις Νομικές μας Υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας αλλά και του Δικαίου Νέων Τεχνολογιών, Μέσων (Ενημέρωσης & Επικοινωνίας) και Διαδικτύου, όπως επιλεκτικά και σε τομείς Εμπορικού Δικαίου με έμφαση στους παρακάτω τομείς:
 
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Τέχνης και Νέων Μέσων
Δίκαιο Διανοητικής (βιομηχανικής - πνευματικής) Ιδιοκτησίας
Γενικό Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών
Δίκαιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας
- Ονόματα χώρου
- Ηλεκτρονικές συμβάσεις και υπηρεσίες
- Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες
- Δίκαιο του διαδικτύου
Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών
Δίκαιο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων διανομής του ψηφιακού φάσματος)
Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Γενικοί Όροι Συναλλαγών
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών – Διαμεσολάβηση
Εταιρική Διακυβέρνηση
Δίκαιο Χορηγιών
Νομικά ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής
- Επιχειρησιακή Ηθική
- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
- Βιοηθική
- Γενετική Ηθική